Disclamer

Disclamer

Eseipa.com tidak bertanggungjawab bagi apa-apa tindakan yang berkaitan dengan data atau maklumat yang kami sediakan kepada anda.

Semua data atau maklumat yang disediakan di eseipa.com hanya semata-mata digunakan sebagai bahan rujukan sahaja.

Jika ada kesalahan yang berlaku pada kami berkaitan dengan hak cipta, Eseipa.com meminta agar anda memberikan maklumat mengenainya melalui Contact Us. Tujuannya supaya kami boleh membuat perubahan, pemotongan atau lain-lain tindakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.